kruitbosch-recycling-1 kruitbosch-recycling-2

Privacy verklaring

Download versie: Privacyverklaring

Gebr. Kruitbosch b.v. zet zich volledig in om uw persoonsgegevens en in het bijzonder uw privacygevoelige gegevens te beschermen. Gebr. Kruitbosch b.v. ziet erop toe dat dit plaatsvindt conform alle relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon (bijv. uw contactinformatie, adres gegevens, bankrekening gegevens, nummers van identificatiedocumenten, IP adressen of login bestanden). Gebr. Kruitbosch b.v. kan naar uw persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld als u een webformulier invult via de website, een dienst van Gebr. Kruitbosch b.v. af wilt nemen, of materialen aan ons wilt verkopen of van ons wilt kopen.

Waarom verwerkt Gebr. Kruitbosch b.v. persoonsgegevens?

Gebr. Kruitbosch b.v. verwerkt uw persoonsgegevens in diverse interne processen. Op deze manier kan Gebr. Kruitbosch b.v. u zo efficiënt en effectief mogelijk haar diensten en overige activiteiten aanbieden:

 • Gebr. Kruitbosch b.v. verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken en overeenkomsten met haar klanten uit te voeren (bijv. het vernietigen van archieven, het inkopen en verkopen van materialen, het onderhouden van de klantrelaties, het factureren naar klanten en het effectueren van financiële transacties naar klanten).
 • Gebr. Kruitbosch b.v. verwerkt persoonsgegevens in verband met interne analysedoeleinden en productontwikkeling. Dit stelt Gebr. Kruitbosch b.v. in staat om haar ‘producten’, diensten en website continue te verbeteren.
 • Gebr. Kruitbosch b.v. verwerkt persoonsgegevens van klanten voor communicatie doeleinden.
 • Gebr. Kruitbosch b.v. registreert persoonsgegevens om aan (internationale) wet- en regelgeving te kunnen voldoen, bijvoorbeeld in het geval van klantidentificatie (Wet op de identificatieplicht) en - verificatie.
 • Gebr. Kruitbosch b.v. gebruikt persoonsgegevens voor veiligheidsdoeleinden om fraude en eventuele vervolgschade in relatie tot haar dienstverlening en overige activiteiten zoveel mogelijk te voorkomen.

Het verwerken van persoonsgegevens door Gebr. Kruitbosch wordt op de volgende rechts- grondslagen gebaseerd:

* voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Gebr. Kruitbosch b.v. en klant

* op basis van een gerechtvaardigd belang van Gebr. Kruitbosch b.v.

* om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Gebr. Kruitbosch b.v. rust.

Persoons-/bedrijfsgegevens ontvangen van derden

Gebr. Kruitbosch b.v. maakt gebruik van diverse externe bronnen om aanvullende informatie over haar klanten te verkrijgen voor klantidentificatie en voor screeningsdoeleinden. Dit zijn partijen die vanuit wettelijk grondslag informatie bijhouden en commercieel beschikbaar stellen zoals de Kamer van Koophandel.

Waar worden persoonsgegevens bewaard en wie heeft toegang?

Gebr. Kruitbosch b.v. zorgt ervoor dat relevante maatregelen worden genomen om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden enkel op basis van wettelijke gronden aan derden verstrekt, bijvoorbeeld bij het verstrekken van informatie aan toezichthoudende instanties en overige overheden of op basis van eerder (contractueel) met u overeengekomen grondslagen.

Het is mogelijk (maar komt zelden in de praktijk voor) dat Gebr. Kruitbosch b.v. derde partijen inhuurt om uitvoering te geven aan haar dienstverlening en overige activiteiten. Deze partijen kunnen (gedeeltelijk) toegang hebben tot uw persoonsgegevens, maar enkel in die gevallen dat deze derde partijen voldoen aan dezelfde juridische- en veiligheidsvoorschriften die ook van toepassing zijn op Gebr. Kruitbosch bv..

Uw persoonsgegevens worden bewaard conform EU-grondslagen zoals opgenomen in de AVG. Dit kan zijn binnen de EU of landen met een passend beschermingsniveau zoals vastgesteld door de Europese Commissie. In enkele gevallen is dit buiten de EU, maar in alle gevallen conform het vastgestelde kader van de AVG.

Bewaartermijnen

Gebr. Kruitbosch b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan. De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doeleind waarvoor Gebr. Kruitbosch uw persoonsgegevens verwerkt. Uw gegevens worden bewaard zolang u een overeenkomst heeft met Gebr. Kruitbosch b.v. of als benodigd in verband met fiscaal juridische verplichtingen (gemiddeld 5 – 7 jaar) na afloop van de overeenkomst. Uw gegevens worden verwijderd, anders geanonimiseerd en vernietigd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Welke rechten heeft u?

Hieronder staan uw rechten vermeld in relatie tot het verwerken van uw persoonsgegevens door Gebr. Kruitbosch b.v.

 • Recht tot inzage in uw persoonsgegevens die door Gebr. Kruitbosch b.v. worden verwerkt.
 • Recht om uw incorrecte, inaccurate of incomplete persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen (indien niet langer benodigd of in het geval dat deze gegevens niet conform geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt).
 • Recht om bezwaar te maken dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor marketing doeleinden. Hierbij opgemerkt dat momenteel uw persoonsgegeven niet voor marketing doeleinden worden gebruikt door Gebr. Kruitbosch b.v..
 • Recht om in bepaalde gevallen het verwerken van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Recht om uw verwerkte persoonsgegevens over te laten dragen naar een andere data verwerker in een standaard gestructureerd data format.
 • Recht om in het geval van profiling of geautomatiseerde besluitvorming met juridische consequenties niet enkel afhankelijk te zijn van deze geautomatiseerde processen. In deze gevallen heeft u het recht om uw mening kenbaar te maken, het oneens te zijn met de uitkomst en heeft u het recht om de uitkomst van het proces te laten beoordelen door een medewerker. Hierbij opgemerkt dat momenteel deze zogenaamde profiling of geautomatiseerde besluitvorming niet van toepassing is binnen Gebr. Kruitbosch b.v..

U kunt uw verzoek schriftelijk kenbaar maken door een email te sturen naar de Data Privacy Officer (DPO) dhr. B. Kruitbosch van Gebr. Kruitbosch b.v.: info@kruitbosch-recycling.nl.

Gebr. Kruitbosch b.v. zal uiterlijk binnen 1 maand inhoudelijk reageren op uw verzoek.

Contactgegevens

Als u ondanks de inspanning van Gebr. Kruitbosch b.v. en de hierboven beschreven rechten een privacy gerelateerde vraag of klacht heeft, dan kunt u contact opnemen met de Data Privacy Officer (DPO) dhr. B. Kruitbosch, of kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Post en bezoekadres

Gebr. Kruitbosch b.v.
Jaagpad 52
2802 AZ  Gouda